<% 'Dim Action,Id Action = Trim(Request.QueryString("Action")) ID = Trim(Request.QueryString("ID")) Action = Replace(Action," ","") ID = Replace(ID," ","") Sql = "Select Picture,Hits From "&Action&" Where id="&ID Rs.Open Sql,Conn,1,2 Rs("Hits") = Rs("Hits") + 1 Rs.Update Rs.Close CloseConn() %> 江苏时时彩玩法
 
資料名稱 360免費殺毒軟件下載
更新時間 2010-8-4 23:41:02
下載地址 點擊下載
資料說明 這個不用多介紹了  
全球首款永久免費的殺毒軟件,雙引擎配合云安全技術 VB100國際權威評測名列中國第一,超強查殺 輕巧快速 
QQ空間 新浪微博 騰訊微博 人人網 更多
江苏时时彩