<% 'Dim Action,Id Action = Trim(Request.QueryString("Action")) ID = Trim(Request.QueryString("ID")) Action = Replace(Action," ","") ID = Replace(ID," ","") Sql = "Select Picture,Hits From "&Action&" Where id="&ID Rs.Open Sql,Conn,1,2 Rs("Hits") = Rs("Hits") + 1 Rs.Update Rs.Close CloseConn() %> 江苏时时彩代理公司
 
資料名稱 魯大師最新版
更新時間 2010-8-4 23:49:00
下載地址 點擊下載
資料說明 魯大師(原名:Z武器)是新一代的系統工具。它能輕松辨別電腦硬件真偽,保護電腦穩定運行,優化清理系統,提升電腦運行速度的免費軟件
QQ空間 新浪微博 騰訊微博 人人網 更多
江苏时时彩